จำนวนนักเรียนวันที่ 22-10-2017
ชั้น รวม จำนวนนักเรียน (คน)
มา
เรียน
สาย ขาด
เรียน
ม. 1 0 0 0 0
ม. 2 47 0 0 0
ม. 3 38 0 0 0
ม. 4 0 0 0 0
ม. 5 42 0 0 0
ม. 6 44 0 0 0
171 0 0 0