จำนวนนักเรียนวันที่ 15-12-2017
ชั้น รวม จำนวนนักเรียน (คน)
มา
เรียน
สาย ขาด
เรียน
ม. 1 53 50 0 3
ม. 2 48 44 1 4
ม. 3 37 34 0 3
ม. 4 36 32 4 4
ม. 5 42 40 5 2
ม. 6 44 37 2 7
260 237 12 23